ई-केवायसीसाठी जिल्ह्यातील केंद्राची यादी जाहीर

59

BNU न्यूज नेटवर्क..
बुलढाणा (27.Sep.2023 शासकीय माहिती) शासनाच्या लाभासाठी शेतकरी, विद्यार्थी आणि इतर घटकांसाठी ई-केवायसी आवश्यक करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना देण्यात येणार लाभ आणि मदत ही ई-केवायसीवर आधारीत करण्यात आली आहे. ई-केवायसी करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने जिल्ह्यातील ई-केवायसी करणाऱ्या केंद्रांची यादी जाहिर करण्यात आली आहे.

बुलडाणा तालुक्यात प्रवीण पाटील (9422743908) तहसील कार्यालय, बुलडाणा, सतीश किलबि (9689329981) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, संजय तायडे (9922682291) ग्रामपंचायत कार्यालय, चांडोल, प्रवीण वाघ (9922682291) ग्रामपंचायत कार्यालय, तराडखेड, विशाल गावंडे (9763819587) ग्रामपंचायत कार्यालय, सावळी, अमोल तबडे (8975655594) ग्रामपंचायत कार्यालय, धामणगाव, परमेश्वर ऊबरहांडे (9922682291), ग्रामपंचायत कार्यालय, हतेडी, बु. चिखली तालुक्यात अनिल इंगळे (9923686111) नगर परिषद कार्यालय, चिखली, तेजराव शेजूळ (9604490800) पंचायत समिती कार्यालय, चिखली, पुरुषोत्तम पडघान (9423053079) ग्राम पंचायत कार्यालय, मेरा खुर्द, नंदकिशोर गोडवे (9657383522)ग्रामपंचायत कार्यालय, बेराळा, राम चव्हाण (9049307030) ग्राम पंचायत कार्यालय, उंद्री, सुनील राठोड (9604443048) ग्राम पंचायत कार्यालय, महोदरी, पुरुषोत्तम चिंचोले (9307006913) ग्रामपंचायत कार्यालय, एकलारा. देऊळगाव राजा सिद्धेश्वर नागरे (9767455133) तहसील कार्यालय, देऊळगाव राजा, संतोष डोंगरे (9673134864) उपनिबंधक कार्यालय, देऊळगाव राजा, कृष्णा सोनुने (9673134768) पंचायत समिती कार्यालय, देऊळगाव राजा, भारत कोल्हे (9673720212) नगरपरिषद कार्यालय, देऊळगाव राजा, सुरेश शेळके (9922899131) ग्रामपंचायत कार्यालय, देऊळगाव मही, अनंता जायभाये (9158092153) ग्रामपंचायत कार्यालय, सावखेड नागरे.

सिंदखेड राजा निलेश राठोड (9921251554) तहसील कार्यालय सिंदखेड राजा, जयश्री वाघमारे. (9730983102) पंचायत समिती कार्यालय, सिंदखेड राजा, संदीप नालेगावकर (9860065484) ग्रामपंचायत कार्यालय, शेंदुर्जन, अमोल देशमुख (9766429437) ग्रामपंचायत कार्यालय, दुसरबीड, प्रताप जाधव (9420458182) ग्रामपंचायत कार्यालय, जांभोरा, शेख अन्सार शेख सत्तार (9545230006) ग्रामपंचायत कार्यालय,साखर खेर्डा. लोणार तालुक्यात भारत दराडे (9011365004) तहसील कार्यालय लोणार, श्रीराम गायकवाड (8007508846) ग्रामपंचायत कार्यालय, किनगाव जट्टू, पंढरी वाघ (9604058819) ग्रामपंचायत कार्यालय, अंजनी खुर्द, विजय खेत्री (9822303264) ग्रामपंचायत कार्यालय, सुलतानपूर, आशिष चव्हाण (9665404900) ग्रामपंचायत कार्यालय, तांबोळा, संदिपकुमार राठोड (9767454839) ग्राम पंचायत कार्यालय, देऊळगाव कुंडपळ, मेहकर तालुक्यात विश्वास वाघ (8600073777) तहसील कार्यालय मेहकर, संतोष वाघ (9511896555) नगर परिषद कार्यालय मेहकर, मनोहर सरोदे (9822373610) ग्राम पंचायत कार्यालय, चायगाव, राजकिरण खरात (9922182947) ग्राम पंचायत कार्यालय जानेफळ, योगेश बोंद्रे (9011710541) ग्राम पंचायत कार्यालय, डोणगाव, संतोष वाघ (9511896555) ग्रामपंचायत कार्यालय, उकळी, शिवाजी साबळे (9767285071) ग्रामपंचायत कार्यालय, हिवरा साबळे, पुरुषोत्तम नवले (9922096197) ग्राम पंचायत कार्यालय, घाटबोरी आशिष धारतरकर (9421461006) ग्राम पंचायत कार्यालय, हिवरा आश्रम, रणधीर खरात (9922182947) ग्रामपंचायत कार्यालय, हिवरा खुर्द, भगवान चिखलकर (9422949785) जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी माध्यमिक शाळा, डोणगाव, अमोल ठाकरे (9823376233) जिल्हा परिषद उर्दू माध्यमिक शाळा, डोणगाव. खामगाव तालुक्यात प्रवीण खारोडे (9767644711) उपविभागीय कार्यालय, खामगाव, प्रशांत पाचपोर (7350617194) उपविभागीय कार्यालय, खामगाव, प्रतिक खुपसे (8275232910) नगर परिषद कार्यालय, खामगाव, गजानन महाले (9822727649) ग्राम पंचायत कार्यालय, अटाळी, सुनिल गवारगुरु (7972076538) ग्राम पंचायत कार्यालय, पिंपळगाव राजा, पवन वेरुळकर (9404553315) ग्राम पंचायत कार्यालय,रोहणा, शेख राजू शेख जहांगीर (9689350670) ग्रामपंचायत कार्यालय, गणेशपूर, निलेश सरदार (8600669964) ग्रामपंचायत कार्यालय, लाखनवाडा. शेगाव तालुक्यात अजित सानप (9422993983) तहसील कार्यालय, शेगाव, किशोर जुमले (7020345708) नगर परिषद कार्यालय, शेगाव, प्रकाश कळसकर (9850529818) ग्रामपंचायत कार्यालय, जवळा पळसखेड, सुनील गावंडे (9763561810) ग्रामपंचायत कार्यालय, पहुरजीरा, जळगाव जामोद तालुक्यात झिकरुल्ला खान झियाउल्ला खान (9921901390) तहसील कार्यालय, जळगाव जामोद, योगेश राऊत (9763313310) ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपळगाव काळे, वैभव शेळके (9860223383) ग्रामपंचायत कार्यालय, खेर्डा खुर्द, अझरूद्दीन झियाउद्दीन शेख (9881564567) ग्रामपंचायत कार्यालय, माडाखेड बु. मलकापूर तालुक्यात दीपक तायडे (8668435250) नगर परिषद कार्यालय, मलकापूर, मोहन घाटे (7588804398) उपविभागीय कार्यालय, मलकापूर, नंदा क्षीरसागर (9822774741) नगर परिषद शाळा क्र. २, पारपेठ, मलकापूर, हरीदिगंबर हिवाळे (9881620481) पंचायत समिती कार्यालय, मलकापूर, गजानन प्रकाश गवई (9766131373) तलाठी साझा भाग क्र. ३, मलकापूर, मनोज झनके (9545803712) नगर परिषद उर्दू कन्या शाळा, मलकापूर, राजेंद्र वाघाळे (9604556106) ग्राम पंचायत कार्यालय, जांभूळढाबा, विजय पाटील (9665174306) ग्रामपंचायत कार्यालय, दाताळा, नांदुरा तालुक्यात प्रशांत दिवरे (9730174416) तहसील कार्यालय, नांदुरा, प्रशांत वाकोडे (9689717353) पंचायत समिती कार्यालय, नांदुरा, कैलाश साबे (9881383242) शासकीय रुग्णालय, नांदुरा, अक्षय हेलगे (9923947610) नगर परिषद कार्यालय, नांदुरा, विजय गणगे (9421105546) ग्राम पंचायत कार्यालय, खैरा, योगेश शाळीग्राम खंदारे (9921473727) ग्राम पंचायत कार्यालय, निमगाव, कैलाश मानकर (9689347505) ग्राम पंचायत कार्यालय, चांदूर बिस्वा, दिलीप बावस्कर (9404443755) ग्रामपंचायत कार्यालय, वडनेर भोलाजी. मोताळा तालुक्यात अरुण वाघ (8788261938), तहसिल कार्यालय मोताळा, सय्यद वसीम सय्यद समद (8600213124) नगर पंचायत कार्यालय मोताळा, नितीन फेंगडे (9960584770) ग्रामपंचायत कार्यालय, माकोडी, सागर हागे (9960086174) ग्रामपंचायत कार्यालय, धामणगाव बढे, महादेव राहणे (9657486342) ग्रामपंचायत कार्यालय, पान्हेरा खेडी, रितेश जैन (9503159914) ग्रामपंचायत कार्यालय, शेलापूर. संग्रामपूर तालुक्यात शाम मिरगे (7588809868) तहसील कार्यालय, संग्रामपूर, शेख गुलाम मोहंमद अल्ताफ (9503159904) पंचायत समिती कार्यालय, संग्रामपूर, पवन खंडेराव (9665296183) ग्राम पंचायत कार्यालय, कवठळ, कुशल वडे (9923303198) ग्राम पंचायत कार्यालय, पातुर्डा. वरील केंद्रावर जाऊन नागरिकांनी ई-केवासी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.